Tháng Mười 19, 2021

: Ở lúa tính trạng thân cao (A) là trội hoàn toàn số với tính trạng thán thấp (a). Nêu ở đời con có tỉ lệ 50% thân cao : 50% thân thấp thì bố mẹ có kiểu gen là:

: Ở lúa tính trạng thân cao (A) là trội hoàn toàn số với tính trạng thán thấp (a). Nêu ở đời con có
tỉ lệ 50% thân cao : 50% thân thấp thì bố mẹ có kiểu gen là:
A. P: AA x aa;
B. P: Aa x Aa;
C. P: Aa x aa;
D. P: aa x aa.

Hướng dẫn

F1 phân tính với tỷ lệ phân ly ≈ 1 :1→ đây là phép lai phân tích giữa Aa x aa
Đáp án cần chọn là: C