Tháng Mười 23, 2021

: Một thứ tính trạng do 2 gen alen chi phối, nếu gen trội di truyền theo kiểu trội không hoàn toàn thì hiện tượng này sẽ được xác định khi:

: Một thứ tính trạng do 2 gen alen chi phối, nếu gen trội di truyền theo kiểu trội không hoàn
toàn thì hiện tượng này sẽ được xác định khi:
A. Tính trạng đó gồm có 3 tính trạng tương ứng
B. Lai giữa 2 bố mẹ thuần chủng khác nhau bởi 1 cặp tính trạng tương phản xuất hiện F1 đồng
loạt xuất hiện tính trạng trung gian
C. Khi lai giữa 2 cá thể bố mẹ thuần chủng khác nhau 1 cặp tính trạng tương phản thì ở F2 sẽ
xuất hiện tỉ lệ phân tính 1 : 2 : 1
D. Tất cả đều đúng

Hướng dẫn

Một thứ tính trạng do 2 gen alen chi phối, nếu gent trội di truyền theo kiểu trội không hoàn toàn
thì hiện tượng này sẽ được xác định khi:
+ Tính trạng đó gồm có 3 tính trạng tương ứng
+ Lai giữa 2 bố mẹ thuần chủng khác nhau bởi 1 cặp tính trạng tương phản xuất hiện F1 đồng loạt
xuất hiện tính trạng trung gian
+ Khi lai giữa 2 cá thể bố mẹ thuần chủng khác nhau 1 cặp tính trạng tương phản thì ở F2 sẽ xuất
hiện tỉ lệ phân tính 1 : 2 : 1
Đáp án cần chọn là: D