Tháng Mười 26, 2021

: Kiểu gen của cá chép kính là Aa, cá chép vảy là aa, kiểu gen đồng hợp tử AA làm trứng không nở. Phép lai giữa cá chép kính sẽ làm xuất hiện kiểu hình:

: Kiểu gen của cá chép kính là Aa, cá chép vảy là aa, kiểu gen đồng hợp tử AA làm trứng không
nở. Phép lai giữa cá chép kính sẽ làm xuất hiện kiểu hình:
A. Toàn cá chép kính
B. 3 cá chép kính : 1 cá chép vảy
C. 1 cá chép kính : 1 cá chép vảy
D. 2 cá chép kính : 1 cá chép vảy

Hướng dẫn

P: Aa x Aa
F1: 1AA : 2Aa: 1aa
Kiểu hình: 2 cá chép kính : 1 cá chép vảy (vì AA cá không nở)
Đáp án cần chọn là: D