Tháng Mười 22, 2021

Kiểu gen của cá chép kính là Aa, cá chép vảy là aa, kiểu gen đồng hợp tử AA làm trứng không nở. Để có sản lượng cá cao nhất phải chọn cặp bố mẹ như thế nào?

Kiểu gen của cá chép kính là Aa, cá chép vảy là aa, kiểu gen đồng hợp tử AA làm trứng không nở.
Để có sản lượng cá cao nhất phải chọn cặp bố mẹ như thế nào?
A. Cá chép kính x cá chép kính
B. Cá chép kính x cá chép vảy
C. Cá chép vảy x cá chép vảy
D. B, C đúng

Hướng dẫn

Để có sản lượng cá cao nhất phải chọn cặp bố mẹ không cho đời con AA
P: Aa x aa hoặc aa x aa
Đáp án cần chọn là: D