Tháng Mười 22, 2021

: Ở người nhóm máu ABO do 3 gen alen I$^{A}$, I$^{B}$, I$^{O}$ quy định, nhóm máu A được quy định bởi các kiểu gen I$^{A}$I$^{A}$, I$^{A}$I$^{O}$, nhóm máu B được quy định bởi các kiểu gen I$^{B}$I$^{B}$, I$^{B}$I$^{O}$, nhóm máu O được quy định bởi kiểu gen I$^{O}$I$^{O}$, nhóm máu AB được quy định bơi kiểu gen I$^{A}$I$^{B}$ . Hôn nhân giữa những bố mẹ có kiểu gen như thế nào sẽ cho con cái có đủ 4 loại nhóm máu?

: Ở người nhóm máu ABO do 3 gen alen I$^{A}$, I$^{B}$, I$^{O}$ quy định,
nhóm máu A được quy định bởi các kiểu gen I$^{A}$I$^{A}$,
I$^{A}$I$^{O}$, nhóm máu B được quy định bởi các kiểu gen
I$^{B}$I$^{B}$, I$^{B}$I$^{O}$, nhóm máu O được quy định bởi kiểu gen
I$^{O}$I$^{O}$, nhóm máu AB được quy định bơi kiểu gen I$^{A}$I$^{B}$ .
Hôn nhân giữa những bố mẹ có kiểu gen như thế nào sẽ cho con cái có đủ 4 loại nhóm máu?
1. I$^{A}$I$^{O}$ × I$^{A}$I$^{B}$$^{ }$
2. I$^{B}$I$^{O}$ x I$^{A}$I$^{B}$
3. I$^{A}$I$^{B}$ x I$^{A}$I$^{B}$
4. I$^{A}$I$^{O}$ x I$^{B}$I$^{O}$

Hướng dẫn

Kiểu gen P: I$^{A}$I$^{O}$ × I$^{B}$I$^{O}$ sẽ cho con cái có đủ 4 loại
nhóm máu với tỉ lệ: 1 I$^{A}$I$^{B}$ : 1 I$^{A}$I$^{O}$ : 1
I$^{B}$I$^{O}$ : 1 I$^{O}$I$^{O}$
Đáp án cần chọn là: D