Tháng Mười 24, 2021

Ở người nhóm máu ABO do 3 gen alen I$^{A}$, I$^{B}$, I$^{O}$ quy định, nhóm máu A được quy định bởi các kiểu gen I$^{A}$I$^{A}$, I$^{A}$I$^{O}$, nhóm máu B được quy định bởi các kiểu gen I$^{B}$I$^{B}$, I$^{B}$I$^{O}$, nhóm máu O được quy định bởi kiểu gen I$^{O}$I$^{O}$, nhóm máu AB được quy định bơi kiểu gen I$^{A}$I$^{B}$. Mẹ có nhóm máu AB, sinh con có nhóm máu AB. Nhóm máu nào dưới đây chắc chắn không phải của người bố?

Ở người nhóm máu ABO do 3 gen alen I$^{A}$, I$^{B}$, I$^{O}$ quy định,
nhóm máu A được quy định bởi các kiểu gen I$^{A}$I$^{A}$,
I$^{A}$I$^{O}$, nhóm máu B được quy định bởi các kiểu gen
I$^{B}$I$^{B}$, I$^{B}$I$^{O}$, nhóm máu O được quy định bởi kiểu gen
I$^{O}$I$^{O}$, nhóm máu AB được quy định bơi kiểu gen I$^{A}$I$^{B}$.
Mẹ có nhóm máu AB, sinh con có nhóm máu AB. Nhóm máu nào dưới đây chắc chắn không phải
của người bố?
1. Nhóm máu AB
2. Nhóm máu O
3. Nhóm máu B
4. Nhóm máu A

Hướng dẫn

Để người con có nhóm máu AB => phải nhận giao tử I$^{A}$ hoặc I$^{B }$từ bố
→ Nhóm máu O chắc chắn không phải của người bố
Đáp án cần chọn là: B

Ở người nhóm máu ABO do 3 gen alen I$^{A}$, I$^{B}$, I$^{O}$ quy định, nhóm máu A được quy định bởi các kiểu gen I$^{A}$I$^{A}$, I$^{A}$I$^{O}$, nhóm máu B được quy định bởi các kiểu gen I$^{B}$I$^{B}$, I$^{B}$I$^{O }$nhóm máu O được quy định bởi kiểu gen I$^{O}$I$^{O}$, nhóm máu AB được quy định bơi kiểu gen I$^{A}$I$^{B}$ . Người con có nhóm máu A, bố mẹ người này sẽ có: 1. Bố nhóm máu A, mẹ nhóm máu B 2. Bố nhóm máu AB, mẹ nhóm máu O 3. Bố nhóm máu O, mẹ nhóm máu AB 4. Tất cả đều đúng

Ở người nhóm máu ABO do 3 gen alen I$^{A}$, I$^{B}$, I$^{O}$ quy định,
nhóm máu A được quy định bởi các kiểu gen I$^{A}$I$^{A}$,
I$^{A}$I$^{O}$, nhóm máu B được quy định bởi các kiểu gen
I$^{B}$I$^{B}$, I$^{B}$I$^{O }$nhóm máu O được quy định bởi kiểu gen
I$^{O}$I$^{O}$, nhóm máu AB được quy định bơi kiểu gen I$^{A}$I$^{B}$ .
Người con có nhóm máu A, bố mẹ người này sẽ có:
1. Bố nhóm máu A, mẹ nhóm máu B
2. Bố nhóm máu AB, mẹ nhóm máu O
3. Bố nhóm máu O, mẹ nhóm máu AB
4. Tất cả đều đúng

Hướng dẫn

Người con có nhóm máu A (I$^{A}$I$^{A}$, I$^{A}$I$^{O}$) có thể nhận
giao tử I$^{A }$và I$^{O }$ở mỗi bên bố hoặc mẹ
P: I$^{A}$I$^{A }$ x I$^{O}$I$^{B }$hoặc I$^{A}$I$^{B }$x
I$^{O}$I$^{O}$
Đáp án cần chọn là: D