Tháng Mười 23, 2021

: Ở người nhóm máu ABO do 3 gen alen I$^{A}$, I$^{B}$, I$^{O}$ quy định, nhóm máu A được quy định bởi các kiểu gen I$^{A}$I$^{A}$, I$^{A}$I$^{O}$, nhóm máu B được quy định bởi các kiểu gen I$^{B}$I$^{B}$, I$^{B}$I$^{O}$, nhóm máu O được quy định bởi kiểu gen I$^{O}$I$^{O}$, nhóm máu AB được quy định bơi kiểu gen I$^{A}$I$^{B}$. Mẹ có nhóm máu B, con có nhóm máu O, người có nhóm máu nào dưới đây không thể là bố đứa bé?

: Ở người nhóm máu ABO do 3 gen alen I$^{A}$, I$^{B}$, I$^{O}$ quy định,
nhóm máu A được quy định bởi các kiểu gen I$^{A}$I$^{A}$,
I$^{A}$I$^{O}$, nhóm máu B được quy định bởi các kiểu gen
I$^{B}$I$^{B}$, I$^{B}$I$^{O}$, nhóm máu O được quy định bởi kiểu gen
I$^{O}$I$^{O}$, nhóm máu AB được quy định bơi kiểu gen I$^{A}$I$^{B}$.
Mẹ có nhóm máu B, con có nhóm máu O, người có nhóm máu nào dưới đây không thể là bố đứa bé?
1. Nhóm máu A
2. Nhóm máu B
3. Nhóm máu AB
4. Nhóm máu O

Hướng dẫn

Mẹ có nhóm máu B (I$^{B}$I$^{B}$, I$^{B}$I$^{O}$), con có nhóm máu O
(I$^{O}$I$^{O}$) => Bố và mẹ đều phải cho giao tử I$^{O}$
→ Mẹ là I$^{B}$I$^{O }$và bố không thể là nhóm máu AB
Đáp án cần chọn là: C

: Ở người nhóm máu ABO do 3 gen alen I$^{A}$, I$^{B}$, I$^{O}$ quy định, nhóm máu A được quy định bởi các kiểu gen I$^{A}$I$^{A}$, I$^{A}$I$^{O}$, nhóm máu B được quy định bởi các kiểu gen I$^{B}$I$^{B}$, I$^{B}$I$^{O}$, nhóm máu O được quy định bởi kiểu gen I$^{O}$I$^{O}$, nhóm máu AB được quy định bơi kiểu gen I$^{A}$I$^{B}$ . Mẹ có nhóm máu A sinh con có nhóm máu O, bố phải có nhóm máu: 1. Nhóm máu A 2. Nhóm máu O 3. Nhóm máu B 4. Tất cả đều có thể

: Ở người nhóm máu ABO do 3 gen alen I$^{A}$, I$^{B}$, I$^{O}$ quy định,
nhóm máu A được quy định bởi các kiểu gen I$^{A}$I$^{A}$,
I$^{A}$I$^{O}$, nhóm máu B được quy định bởi các kiểu gen
I$^{B}$I$^{B}$, I$^{B}$I$^{O}$, nhóm máu O được quy định bởi kiểu gen
I$^{O}$I$^{O}$, nhóm máu AB được quy định bơi kiểu gen I$^{A}$I$^{B}$ .
Mẹ có nhóm máu A sinh con có nhóm máu O, bố phải có nhóm máu:
1. Nhóm máu A
2. Nhóm máu O
3. Nhóm máu B
4. Tất cả đều có thể

Hướng dẫn

Mẹ có nhóm máu A (I$^{A}$I$^{A}$, I$^{A}$I$^{O}$) sinh con có nhóm
máu O (I$^{O}$I$^{O}$) => Bố phải cho giao tử I$^{O}$
→ Người bố có thể là nhóm máu O (I$^{O}$I$^{O}$) hoặc nhóm máu A
(I$^{A}$I$^{O}$) hoặc nhóm máu B (I$^{B}$I$^{O}$)
Đáp án cần chọn là: D