Tháng Mười 22, 2021

: Cặp tính trạng tương phản là:

: Cặp tính trạng tương phản là:
A. Hai trạng thái khác nhau của một cặp gen nhưng biểu hiện trái ngược nhau
B. Hai trạng thái khác nhau của cùng một tính trạng nhưng biểu hiện trái ngược nhau
C. Hai tính trạng của cơ thể biểu hiện trái ngược nhau
D. Hai tính trạng khác nhau của một cặp gen nhưng biểu hiện trái ngược nhau

Hướng dẫn

Cặp tính trạng tương phản là hai trạng thái khác nhau của cùng một tính trạng nhưng biểu hiện trái
ngược nhau. Ví dụ: hạt trơn và hạt nhăn, thân cao và thân thấp.
Đáp án cần chọn là: B