Tháng Ba 1, 2024

Trong quá trình hoạt động cách mạng, Hồ Chí Minh đã tham gia thành lập tổ chức nào sau đây? Năm 1920, tham gia thành lập Đảng Cộng sản Pháp Năm 1930, tham gia thành lập Đảng Cộng sản Đông Dương Năm 1941, thành lập Mặt trận Việt Minh Tham gia thành lập cả 3 tổ chức trên

Trong quá trình hoạt động cách mạng, Hồ Chí Minh đã tham gia thành lập tổ chức nào sau đây?

  • Năm 1920, tham gia thành lập Đảng Cộng sản Pháp
  • Năm 1930, tham gia thành lập Đảng Cộng sản Đông Dương
  • Năm 1941, thành lập Mặt trận Việt Minh
  • Tham gia thành lập cả 3 tổ chức trên