Tháng Tư 19, 2024

Trong phong trào Xô Viết Nghệ Tĩnh 1930-1931 đã xuất hiện tổ chức Đội, tham gia đấu tranh lập chính quyền Xô Viết – Nghệ Tĩnh. Nhiệm vụ chủ yếu của các tổ chức này là làm giao thông liên lạc, canh gác bảo vệ các cuộc họp. Hãy cho biết tổ chức Đội lúc bấy giờ có tên là gì? Đội nhi đồng cứu quốc Mai Hắc Đế Đội thiếu niên du kích Đình Bảng Đội thiếu niên Hoàng Văn Thụ Đội Đồng Tử Quân

Trong phong trào Xô Viết Nghệ Tĩnh 1930-1931 đã xuất hiện tổ chức Đội, tham gia đấu tranh lập chính quyền Xô Viết – Nghệ Tĩnh. Nhiệm vụ chủ yếu của các tổ chức này là làm giao thông liên lạc, canh gác bảo vệ các cuộc họp. Hãy cho biết tổ chức Đội lúc bấy giờ có tên là gì?

  • Đội nhi đồng cứu quốc Mai Hắc Đế
  • Đội thiếu niên du kích Đình Bảng
  • Đội thiếu niên Hoàng Văn Thụ
  • Đội Đồng Tử Quân