Tháng Mười 26, 2021

: Trong ống dẫn sinh dục có 10 tế bào nguyên phân liên tiếp một số lần, đòi hỏi môi trường nội bào cung cấp 2480 NST đơn. Các tế bào con sinh ra đều giảm phân tạo giao tử, môi trường nội bào đã cung cấp thêm nguyên liệu tạo ra 2560 NST đơn. Biết hiệu suất thụ tinh của giao tử là 10% đã hình thành nên 128 hợp tử. Xác định bộ NST lưỡng bội của loài?

: Trong ống dẫn sinh dục có 10 tế bào nguyên phân liên tiếp một số lần, đòi hỏi môi trường
nội bào cung cấp 2480 NST đơn. Các tế bào con sinh ra đều giảm phân tạo giao tử, môi trường nội
bào đã cung cấp thêm nguyên liệu tạo ra 2560 NST đơn. Biết hiệu suất thụ tinh của giao tử là 10%
đã hình thành nên 128 hợp tử. Xác định bộ NST lưỡng bội của loài?
A. 10
B. 24
C. 14
D. 8

Hướng dẫn

10 tế bào → (nguyên phân k lần) → 10.2$^{k}$ tế bào con → (nhân đôi 1 lần) → môi trường
cung cấp 2560 NST
Vậy tổng số NST trong 10×2$^{k}$ tế bào con là 2560 NST=10×2n×2$^{k}$, môi
trường cần cung cấp cho k lần nhân đôi là 2480 = 10×2n×(2$^{k}$ -1)
Vậy 2560 – 2480 = 10×2n×2$^{k}$ – 10×2n×(2$^{k}$ -1) = 10×2n = 80 → 2n = 8.
Đáp án cần chọn là: D