Tháng Mười 22, 2021

: ở lúa nước (2n = 24). Có 20 hợp tử nguyên phân liên tiếp một số lần như nhau đã đòi hỏi môi trường nội bào cung cấp nguyên liệu tương đương với 3360 NST đơn mới. Xác định số lần nguyên phân của mỗi hợp tử?

: ở lúa nước (2n = 24). Có 20 hợp tử nguyên phân liên tiếp một số lần như nhau đã đòi hỏi môi
trường nội bào cung cấp nguyên liệu tương đương với 3360 NST đơn mới. Xác định số lần nguyên
phân của mỗi hợp tử?
A. 3
B. 4
C. 5
D. 6

Hướng dẫn

Gọi số lần nguyên phân của hợp tử này là k ta có : 20× 24(2$^{k}$ – 1) = 3360 → k =3
Đáp án cần chọn là: A