Tháng Mười 17, 2021

: 1 tế bào sinh dưỡng nguyên phân 3 lần liên tiếp đòi hỏi môi trường nội bào cung cấp nguyên liệu tương đương với 322 NST đơn. Xác định bộ NST lưỡng bội của loài?

: 1 tế bào sinh dưỡng nguyên phân 3 lần liên tiếp đòi hỏi môi trường nội bào cung cấp nguyên
liệu tương đương với 322 NST đơn.
Xác định bộ NST lưỡng bội của loài? Và cho biết đó là loài nào?
A. 2n = 48, tinh tinh
B. 2n = 8, ruồi giấm
C. 2n = 24, lúa nước
D. 2n = 46, người

Hướng dẫn

Gọi bộ NST lưỡng bội của loài này là 2n ta có: 2n (2$^{3}$ – 1)=322 → 2n =46 → loài người
Đáp án cần chọn là: D