Tháng Mười 17, 2021

Một con gà mái có 10 tế bào sinh dục nguyên phân liên tiếp 3 lần, các tế bào con sinh ra giảm phân bình thường. Số lượng thể định hướng được tạo ra là:

Một con gà mái có 10 tế bào sinh dục nguyên phân liên tiếp 3 lần, các tế bào con sinh ra
giảm phân bình thường. Số lượng thể định hướng được tạo ra là:
A. 320
B. 80
C. 240
D. 30

Hướng dẫn

10 tế bào sinh dục nguyên phân 3 lần tạo ra 10 x 2$^{3}$ = 80 tế bào con
80 tế bào tham gia giảm phân tạo 80 × 3 = 240 thể định hướng
Đáp án cần chọn là: C