Tháng Mười 26, 2021

: Sau quá trình kết hợp giữa các giao tử ta thu được 8 hợp tử (giả sử các giao tử đều tham gia thụ tinh). Số noãn bào và tinh bào tham gia giảm phân là

: Sau quá trình kết hợp giữa các giao tử ta thu được 8 hợp tử (giả sử các giao tử đều tham gia thụ
tinh). Số noãn bào và tinh bào tham gia giảm phân là
A. 8;8
B. 8, 4
C. 4; 2
D. 8; 2

Hướng dẫn

Có 8 hợp tử → 8 tinh trùng và 8 trứng
8 tinh trùng được tạo tử 2 tinh bào bậc I vì mỗi tinh bào giảm phân tạo ra 4 giao tử
8 trứng được tạo từ 8 noãn bào bậc I vì mỗi noãn bào giảm phân tạo ra 1 trứng
Đáp án cần chọn là: D