Tháng Mười 26, 2021

: Qua giảm phân ở động vật, mỗi noãn bào bậc 1 cho ra bao nhiêu trứng có kích thước lớn tham gia vào việc thụ tinh?

: Qua giảm phân ở động vật, mỗi noãn bào bậc 1 cho ra bao nhiêu trứng có kích thước lớn tham gia
vào việc thụ tinh?
A. 1 trứng
B. 2 trứng
C. 3 trứng
D. 4 trửng.

Hướng dẫn

1 noãn bào bậc 1 giảm phân cho ra 1 trứng.
Đáp án cần chọn là: A