Tháng Mười 23, 2021

: Một cơ thể có kiểu gen là AaBbDd. 3 tế bào sinh tinh của cơ thể này thực hiện giảm phân bình thường. Số loại giao tử tối đa có thể được tạo ra là:

: Một cơ thể có kiểu gen là AaBbDd. 3 tế bào sinh tinh của cơ thể này thực hiện giảm phân bình
thường. Số loại giao tử tối đa có thể được tạo ra là:
A. 8
B. 6
C. 4
D. 16

Hướng dẫn

3 tế bào sinh tinh giảm phân bình thường cho ra 2 x 3 = 6 loại tinh trùng.
Đáp án cần chọn là: B