Tháng Mười 17, 2021

Gỉả sử có 1 noãn bào bậc 1 chứa 3 cặp gen AaBbCc giảm phân cho ra mấy trứng ?

Gỉả sử có 1 noãn bào bậc 1 chứa 3 cặp gen AaBbCc giảm phân cho ra mấy trứng ?
A. 1 tế bào trứng
B. 2 tế bào trứng
C. 4 tế bào trứng
D. 3 tế bào trứng

Hướng dẫn

1 noãn bào bậc 1 giảm phân cho ra 1 trứng.
Đáp án cần chọn là: A