Tháng Mười 23, 2021

: Có 10 tế bào sơ khai đực nguyên phân 5 lần liên tiếp tạo ra các tế bào sinh tinh. Các tế bào này đều giảm phân bình thường tạo ra các tinh trùng. Hiệu suất thụ tinh của tinh trùng là 5%, của trứng là 40%. Tính số tế bào sinh trứng cần thiết để hoàn tất quá trình thụ tinh trên?

: Có 10 tế bào sơ khai đực nguyên phân 5 lần liên tiếp tạo ra các tế bào sinh tinh. Các tế bào
này đều giảm phân bình thường tạo ra các tinh trùng. Hiệu suất thụ tinh của tinh trùng là 5%, của
trứng là 40%. Tính số tế bào sinh trứng cần thiết để hoàn tất quá trình thụ tinh trên?
A. 64
B. 128
C. 256
D. 160

Hướng dẫn

10 tế bào sơ khai đực nguyên phân 5 lần liên tiếp tạo ra 10×2$^{5}$ = 320 tế bào sinh tinh
Số tinh trùng được tạo ra là: 320 ×4 =1280 tinh trùng
Vì hiệu suất thụ tinh của tinh trùng là 5% nên số hợp tử được tạo ra là 1280×5% =64 hợp tử
Hiệu suất thụ tinh của trứng là 2%; số hợp tử được tạo ra là 64 → số trứng tham gia quá trình thụ
tinh là 64:0,4 = 160 trứng → số tế bào sinh trứng là 160 tế bào
Đáp án cần chọn là: D