Tháng Mười 22, 2021

Quá trình nguyên phân xảy ra ở đâu?

Quá trình nguyên phân xảy ra ở đâu?
A. Tế bào sinh dục sơ khai
B. Tế bào sinh dưỡng
C. Noãn bào bậc 1 và tinh bào bậc 1
D. A và B đều đúng

Hướng dẫn

Nguyên phân diễn ra ở tế bào sinh dưỡng và tế bào sinh dục sơ khai.
Đáp án cần chọn là: D