Tháng Ba 27, 2023

Trong giải pháp về xây dựng tổ chức Đội TNTP HCM (NQ 85 của Ban chấp hành tỉnh Đoàn Kiên Giang) có nêu 1 trách nhiệm của các đồng chí Tổng phụ trách đối với thiếu nhi ở địa bàn dân cư. Hãy cho biết trách nhiệm đó là gì? Mỗi một tháng có một việc làm thiết thực để giúp đỡ các em thiếu nhi ở địa bàn dân cư. Hướng dẫn các em đội viên sinh hoạt trong nhà trường làm lực lượng nòng cốt về tham gia sinh hoạt, xây dựng các mô hình hoạt động của thiếu nhi ở địa bàn dân cư. Gương mẫu phụ trách công tác thiếu nhi và mỗi tháng có một việc làm thiết thực để giúp đỡ các em thiếu nhi ở địa bàn dân cư. Mỗi tháng có một việc thiết thực để giúp đỡ các em thiếu nhi ở địa bàn dân cư, xây dựng các mô hình hoạt động của thiếu nhi ở địa bàn dân cư

Trong giải pháp về xây dựng tổ chức Đội TNTP HCM (NQ 85 của Ban chấp hành tỉnh Đoàn Kiên Giang) có nêu 1 trách nhiệm của các đồng chí Tổng phụ trách đối với thiếu nhi ở địa bàn dân cư. Hãy cho biết trách nhiệm đó là gì?

  • Mỗi một tháng có một việc làm thiết thực để giúp đỡ các em thiếu nhi ở địa bàn dân cư.
  • Hướng dẫn các em đội viên sinh hoạt trong nhà trường làm lực lượng nòng cốt về tham gia sinh hoạt, xây dựng các mô hình hoạt động của thiếu nhi ở địa bàn dân cư.
  • Gương mẫu phụ trách công tác thiếu nhi và mỗi tháng có một việc làm thiết thực để giúp đỡ các em thiếu nhi ở địa bàn dân cư.
  • Mỗi tháng có một việc thiết thực để giúp đỡ các em thiếu nhi ở địa bàn dân cư, xây dựng các mô hình hoạt động của thiếu nhi ở địa bàn dân cư