Tháng Tư 19, 2024

Biết một số bài hát, trò chơi của nhi đồng, biết thắt khăn quàng đỏ. Những nội dung trên là tiêu chuẩn gì trong chương trình dự bị Đội TNTP Hồ Chí Minh? Tiêu chuẩn “Nghi thức Đội” Tiêu chuẩn “Yêu Sao nhi đồng và Đội TNTP HCM” Tiêu chuẩn “Trở thành Đội viên Đội TNTP HCM” Tiêu chuẩn “Nhi đồng là những Đội viên tương lai”

Biết một số bài hát, trò chơi của nhi đồng, biết thắt khăn quàng đỏ. Những nội dung trên là tiêu chuẩn gì trong chương trình dự bị Đội TNTP Hồ Chí Minh?

  • Tiêu chuẩn “Nghi thức Đội”
  • Tiêu chuẩn “Yêu Sao nhi đồng và Đội TNTP HCM”
  • Tiêu chuẩn “Trở thành Đội viên Đội TNTP HCM”
  • Tiêu chuẩn “Nhi đồng là những Đội viên tương lai”