Tháng Bảy 4, 2022

Trong công tác kiểm tra, chi ủy là:

Trong công tác kiểm tra, chi ủy là:

A. Chi ủy chỉ là chủ thể kiểm tra.

B. Chi ủy chỉ là đối tượng kiểm tra.

C. Chi ủy vừa là chủ thể, vừa là đối tượng kiểm tra.

D. Cả 3 đáp án trên đều sai.

Chọn đáp án là B