Tháng Ba 31, 2023

Trong cộng đồng dân tộc Việt Nam có bao nhiêu thành phần dân tộc? Đáp: 54 thành phần dân tộc.

Trong cộng đồng dân tộc Việt Nam có bao nhiêu thành phần dân tộc?

Đáp: 54 thành phần dân tộc.