Tháng Mười 23, 2021

Trong cơ thể mô biểu bì có chức năng gì ?

Trong cơ thể mô biểu bì có chức năng gì ?
A. Co, dãn.
B. Bảo vệ, hấp thụ, bài tiết
C. Nâng đỡ, liên hệ.
D. Tiếp nhận, trả lời các kích thích.

Hướng dẫn

Trong cơ thể mô biểu bì có chức năng bảo vệ, hấp thụ, bài tiết.
Đáp án cần chọn là: B