Tháng Mười 26, 2021

Mô thần kinh có chức năng :

Mô thần kinh có chức năng :
A. Điều hoà hoạt động của các cơ quan
B. Liên kết cơ quan trong cơ thể với nhau
C. Giúp các cơ quan hoạt động dễ dàng
D. Bảo vệ nâng đỡ cơ thể.

Hướng dẫn

Chức năng của mô thần kinh là tiếp nhận kích thích, xử lí thông tin và điều hòa hoạt động các cơ
quan đảm bảo sự phối hợp hoạt động giữa các cơ quan và sự thích ứng với môi trường.
Đáp án cần chọn là: A