Tháng Mười 19, 2021

Chức năng của mô biểu bì là:

Chức năng của mô biểu bì là:
A. Bảo vệ, hấp thu và bài tiết
B. Tham gia chức năng vận động cơ thể
C. Nuôi dưỡng cơ thể
D. Tất cả A, B, C đều đúng

Hướng dẫn

Mô biểu bì có chức năng bảo vệ, hấp thụ, bài tiết.
Đáp án cần chọn là: A