Tháng Mười 19, 2021

Trong cơ thể mô thần kinh có chức năng gì?

Trong cơ thể mô thần kinh có chức năng gì?
A. Co, dãn
B. Nâng đỡ, liên hệ.
C. Bảo vệ, hấp thụ, bài tiết
D. Tiếp nhận, trả lời các kích thích.

Hướng dẫn

Chức năng của mô thần kinh là tiếp nhận kích thích, xử lí thông tin và điều hòa hoạt động các cơ
quan đảm bảo sự phối hợp hoạt động giữa các cơ quan và sự thích ứng với môi trường.
Đáp án cần chọn là: D