Tháng Ba 21, 2023

Trong chiến dịch biên giới, Bác Hồ đã đến thăm một đơn vị thanh niên xung phong đang làm cần Nà phạc ở Bắc Cạn (nay thuộc tỉnh Bắc Thái). Bên đống lửa bập bùng trong rừng sâu, Bác đã dặn toàn thể cán bộ, đội viên thanh niên xung phong 4 câu thơ. Hãy đọc nguyên văn 4 câu thơ đó? Đáp: Không có việc gì khó Chỉ sợ lòng không bền Đào núi và lấp biển Quyết chí ắt làm nên

Trong chiến dịch biên giới, Bác Hồ đã đến thăm một đơn vị thanh niên xung phong đang làm cần Nà phạc ở Bắc Cạn (nay thuộc tỉnh Bắc Thái). Bên đống lửa bập bùng trong rừng sâu, Bác đã dặn toàn thể cán bộ, đội viên thanh niên xung phong 4 câu thơ. Hãy đọc nguyên văn 4 câu thơ đó?

Đáp: Không có việc gì khó

Chỉ sợ lòng không bền

Đào núi và lấp biển

Quyết chí ắt làm nên