Tháng Năm 22, 2022

Trong các phân số \(\frac{{14}}{{18}}\,\,;\,\,\frac{{24}}{{26}}\,\, ;\,\,\frac{{26}}{{ – 28}}\,\,;\,\,\frac{{ – 28}}{{30}}\,\,;\,\,\frac{{72}}{{78}}\), có bao nhiêu phân số bằng phân số \(\frac{{12}}{{13}}\) ?

Trong các phân số \(\frac{{14}}{{18}}\,\,;\,\,\frac{{24}}{{26}}\,\, ;\,\,\frac{{26}}{{ – 28}}\,\,;\,\,\frac{{ – 28}}{{30}}\,\,;\,\,\frac{{72}}{{78}}\), có bao nhiêu phân số bằng phân số \(\frac{{12}}{{13}}\) ?

A. \(1\)

B. \(2\)

C. \(3\)

D. \(4\)

Hướng dẫn

Chọn đáp án là: B

Phương pháp giải:

Rút gọn các phân số sau đó so sánh các phân số đó với \(\frac{{12}}{{13}}\) .

\(\frac{{14}}{{18}} = \frac{7}{9}\,;\,\frac{{24}}{{26}} = \frac{{12}}{{13}}\,\,;\,\frac{{72}}{{78}} = \frac{{12}}{{13}}.\)

Ta có \(\frac{{26}}{{ – 28}} < 0 < \frac{{12}}{{13}};\,\frac{{ – 28}}{{30}} < 0 < \frac{{12}}{{13}}\) ; \(\frac{7}{9} = \frac{{91}}{{117}} < \frac{{108}}{{117}} = \frac{{12}}{{13}}\)

Vậy có 2 phân số bằng phân số \(\frac{{12}}{{13}}\) là: \(\frac{{24}}{{26}}\,;\,\frac{{72}}{{78}}.\)

Chọn B.