Tháng Tư 16, 2024

Trong các khẳng định sau khẳng định nào sai đối với hình thoi.

Trong các khẳng định sau khẳng định nào sai đối với hình thoi.

A. Hai đường chéo cắt nhau tại trung điểm của mỗi đường.

B. Hai đường chéo là các đường phân giác của các góc của hình thoi.

C. Hai đường chéo bằng nhau.

D. Hai đường chéo vuông góc với nhau

Hướng dẫn Chọn đáp án là: C

Phương pháp giải:

Ta dựa vào tính chất của hình thoi.

Lời giải chi tiết:

Theo tính chất của hình thoi ta thấy hai đường chéo của hình thoi không bằng nhau.

Chọn C