Tháng Ba 1, 2024

Tập hợp tất cả các điểm cách đều đường thẳng \(a\) cố định một khoảng bằng \(2,5\)cm là:

Tập hợp tất cả các điểm cách đều đường thẳng \(a\) cố định một khoảng bằng \(2,5\)cm là:

A. Tia phân giác của góc \(aOb\)

B. Hai đường thẳng song song với \(a\) và cách \(a\) một khoảng bằng \(2,5\)cm

C. Đường tròn tâm \(O\) bán kính \(2,5\)cm

D. Đường trung trực của đoạn thẳng \(AB\)

Hướng dẫn Chọn đáp án là: B

Phương pháp giải:

Dựa vào tính chất khoảng cách giữa hai đường thẳng.

Lời giải chi tiết:

Tập hợp tất cả các điểm cách đều đường thẳng \(a\) cố định một khoảng bằng \(2,5\)cm là hai đường thẳng song song với \(a\) và cách \(a\) một khoảng bằng \(2,5\)cm.

Chọn B