Tháng Mười Hai 6, 2023

Tập hợp các điểm cách đều hai điểm \(A\) và \(B\) của đoạn thẳng \(AB\) là

Tập hợp các điểm cách đều hai điểm \(A\) và \(B\) của đoạn thẳng \(AB\) là

A. Đường vuông góc với đoạn \(AB\)

B. Đường vuông góc với \(AB\) tại \(A\)

C. Đường trung trực của đoạn thẳng \(AB\)

D. Đường vuông góc với \(AB\) tại \(B\)

Hướng dẫn Chọn đáp án là: C

Phương pháp giải:

Dựa vào tính chất của đường trung trực của đoạn thẳng : những điểm nằm trên đường trung trực của đoạn AB sẽ cách đều hai đầu mút của đoạn \(AB\).

Lời giải chi tiết:

Các điểm cách đều \(A, B\) của đoạn \(AB\) là đường trung trực của đoạn \(AB\).

Chọn C