Tháng Sáu 9, 2023

Hãy chọn câu sai. Để nhận biết một tứ giác là hình thoi ta có các cách sau:

Hãy chọn câu sai. Để nhận biết một tứ giác là hình thoi ta có các cách sau:

A. Tứ giác có bốn cạnh bằng nhau.

B. Tứ giác có hai đường chéo vuông góc và bằng nhau

C. Hình bình hành có một đường chéo là phân giác của một góc

D. Hình bình hành có hai đường chéo vuông góc.

Hướng dẫn Chọn đáp án là: B

Phương pháp giải:

Dựa vào dấu hiệu nhận biết hình thoi.

Lời giải chi tiết:

Các đáp án A, C, D đều cho ta hình thoi chỉ có đáp án C: Tứ giác có hai đường chéo vuông góc và bằng nhau không cho ta hình thoi.

Chọn B