Tháng Tư 2, 2023

Trong các khẳng định sau, khẳng định nào đúng?

Trong các khẳng định sau, khẳng định nào đúng?

A. Ba điểm phân biệt là ba điểm thẳng hàng

B. Trong ba điểm phân biệt luôn có một điểm nằm giữa hai điểm còn lại.

C. Với ba điểm A, B, C thẳng hàng thì điểm B luôn nằm giữa hai điểm A, C

D. Với ba điểm thẳng hàng phân biệt luôn có hai điểm nằm cùng phía đối với điểm còn lại

Hướng dẫn

Ba điểm phân biệt có thể không thẳng hàng do đó đáp án A sai

Ba điểm phân biệt không thẳng hàng thì không tồn tại điểm nằm giữa hai điểm còn lại nên đáp án B sai

Với ba điểm A, B, C thẳng hàng thì ta có thể vẽ được bất kì một trong ba điểm nằm giữa hai điểm còn lại. Do đó, đáp án C sai

Với ba điểm thẳng hàng phân biệt luôn có hai điểm nằm cùng phía đối với điểm còn lại. Đáp án D đúng

Chọn đáp án D