Tháng Hai 24, 2024

Trong hình sau có bao nhiêu bộ ba điểm thẳng hàng?

Trong hình sau có bao nhiêu bộ ba điểm thẳng hàng?

A. 7

B. 8

C. 9

D. 10

Hướng dẫn

Bộ ba điểm thẳng hàng là:

( A, I, E), ( A, H, F), (A, D, C), (B, I, H), (B, I, D), (I, H, D), (B, E, F), (B, F, C), (E, F, C)

Vậy có tất cả 9 bộ ba điểm thẳng hàng

Chọn đáp án C