Tháng Tư 2, 2023

Cho ba đường A, B, C không thẳng hàng. Kẻ các đường thẳng đi qua các cặp điểm a) Kẻ được mấy đường thẳng tất cả? b) Viết tên các đường thẳng đó c) Viết tên nút giao điểm của từng cặp đường thẳng

Cho ba đường A, B, C không thẳng hàng. Kẻ các đường thẳng đi qua các cặp điểm

a) Kẻ được mấy đường thẳng tất cả?

b) Viết tên các đường thẳng đó

c) Viết tên nút giao điểm của từng cặp đường thẳng

Hướng dẫn

a) Vẽ được 3 đường thẳng tất cả

b) Tên các đường thẳng

+ Đường thẳng AB

+ Đường thẳng AC

+ Đường thẳng BC

c)

+ Giao điểm của đường thẳng AB và đường thẳng AC là điểm A.

+ Giao điểm của đường thẳng AB và đường thẳng BC là điểm B.

+ Giao điểm của đường thẳng BC và đường thẳng AC là điểm C.