Tháng Tư 2, 2023

Chọn câu đúng:

Chọn câu đúng:

A. Qua hai điểm phân biệt có vô số đường thẳng.

B. Có vô số điểm thuộc một đường thẳng.

C. Hai đường thẳng phân biệt thì song song.

D. Trong ba điểm thẳng hàng thì có hai điểm nằm giữa.

Hướng dẫn

• Đáp án A: Qua hai điểm phân biệt có một và chỉ một đường thẳng nên A sai.

• Đáp án B: Có vô số điểm thuộc một đường thẳng nên B đúng.

• Đáp án C: Hai đường thẳng phân biệt thì có thể song song hoặc cắt nhau nên C sai.

• Đáp án D: Trong ba điểm thẳng hàng thì chỉ có một điểm nằm giữa hai điểm còn lại nên D sai.

Chọn đáp án B.