Tháng Ba 29, 2023

Cho ba điểm A, B, C thẳng hàng sao cho điểm A nằm giữa hai điểm B và C. Hình vẽ nào sau đây biểu diễn đúng?

Cho ba điểm A, B, C thẳng hàng sao cho điểm A nằm giữa hai điểm B và

C. Hình vẽ nào sau đây biểu diễn đúng?

Hướng dẫn

Đáp án A: Điểm B nằm giữa A và C

Đáp án B: Điểm C nằm giữa A và B

Đáp án C: Điểm A nằm giữa B và C

Đáp án D: Điểm B nằm giữa A và C

Chọn đáp án C