Tháng Ba 21, 2023

Cho hình vẽ sau. Chọn câu sai:

Cho hình vẽ sau. Chọn câu sai:

A. Ba điểm D; E; B thẳng hàng.

B. Ba điểm C; E; A không thẳng hàng.

C. Ba điểm A; B; F thẳng hàng.

D. Ba điểm D; E; F thẳng hàng.

Hướng dẫn

• Đáp án A: Ba điểm D; E; B thẳng hàng nên A đúng.

• Đáp án B: Ba điểm C; E; A không thẳng hàng nên B đúng.

• Đáp án C: Ba điểm A; B; F thẳng hàng nên C đúng.

• Đáp án D: Ba điểm D; E; F không thẳng hàng nên D sai.

Chọn đáp án D.