Tháng Ba 1, 2024

Trong các khẳng định sau, khẳng định đúng là:

Trong các khẳng định sau, khẳng định đúng là:

A. Một điểm chỉ có thể thuộc một đường thẳng

B. Qua một điểm chỉ vẽ được một đường thẳng đi qua điểm đó

C. Trên đường thẳng có nhiều hơn một điểm

D. Một điểm không được coi là một hình

Hướng dẫn

Một điểm có thể thuộc một, hai, ba, … đường thẳng. Do đó, đáp án A và B sai

Đường thẳng là tập hợp các điểm nên trên đường thẳng có vô số điểm. Đáp án C đúng

Một điểm cũng là một hình. Đáp án D sai

Chọn đáp án C