Tháng Ba 1, 2024

Dựa vào hình vẽ sau, nối mỗi ý ở cột A với một ý ở cột B để được kết quả đúng. Cột A Cột B 1. Điểm A a) không thuộc các đường thẳng m, n, p, và q 2. Điểm B b) nằm trên cả 3 đường thẳng m, n và p 3. Điểm C c) nằm trên 2 đường thẳng m và n 4. Điểm D d) nằm trên 2 đường thẳng m và q e) nằm trên 2 đường thẳng p và q

Dựa vào hình vẽ sau, nối mỗi ý ở cột A với một ý ở cột B để được kết quả đúng.

Cột A

Cột B

1. Điểm A a) không thuộc các đường thẳng m, n, p, và q

2. Điểm B b) nằm trên cả 3 đường thẳng m, n và p

3. Điểm C c) nằm trên 2 đường thẳng m và n

4. Điểm D d) nằm trên 2 đường thẳng m và q

e) nằm trên 2 đường thẳng p và q

A. 1_a; 2_b; 3_c; 4_d

B. 1_b; 2_d; 3_e; 4_a

C. 1_e; 2_b; 3_a; 4_d

D. 1_a; 2_e; 3_c; 4_d

Hướng dẫn

Điểm A thuộc 3 đường thẳng m, n và p ⇒ 1_b

Điểm B thuộc 2 đường thẳng m và q ⇒ 2_d

Điểm C thuộc hai đường thẳng p và q ⇒ 3_e

Điểm D không thuộc các đường thẳng m, n, p và q ⇒ 4_a

Chọn đáp án B