Tháng Mười Một 28, 2021

Một chất hữu cơ X có thành phần khối lượng các nguyên tố là: 54,5% C; 9,1% H; 36,4% O.

Một chất hữu cơ X có thành phần khối lượng các nguyên tố là: 54,5% C; 9,1% H; 36,4% O.

a) Tìm công thức đơn giản nhất của X?

b) Biết X có khối lượng phân tử là 88 đvC. Hãy xác định công thức phân tử của X?

Phương pháp giải:

\(\begin{gathered}

{C_x}{H_y}{O_z}: \hfill \\

x:y:z = \frac{{\% {m_C}}}{{12}}:\frac{{\% {m_H}}}{1}:\frac{{\% {m_O}}}{{16}} \hfill \\

\end{gathered} \)

Lời giải chi tiết:

a) Giả sử công thức phân tử của X là C$_{x}$H$_{y}$O$_{z}$

Ta có:

\(\begin{gathered}

x:y:z = \frac{{\% {m_C}}}{{12}}:\frac{{\% {m_H}}}{1}:\frac{{\% {m_O}}}{{16}} \hfill \\

\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\, = \frac{{54,5}}{{12}}:\frac{{9,1}}{1}:\frac{{36,4}}{{16}} \hfill \\

\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\, = 4,54:9,1:2,275 \hfill \\

\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\, = 2:4:1 \hfill \\

\end{gathered} \)

Vậy công thức đơn giản nhất của X là: C$_{2}$H$_{4}$O

b) Công thức phân tử của X có dạng (C$_{2}$H$_{4}$O)$_{n}$

M$_{X }$= 88 ⇒ 44n = 88 ⇒ n = 2

Vậy công thức phân tử của X là C$_{4}$H$_{8}$O$_{2}$