Tháng Ba 21, 2023

Hình vẽ diễn đạt câu khẳng định: “ Điểm X nằm trên cả hai đường thẳng d và t, điểm Y chỉ thuộc đường thẳng d và nằm ngoài đường thẳng t, đường thẳng t đi qua điểm Z còn đường thẳng d không chứa điểm Z” là:

Hình vẽ diễn đạt câu khẳng định: “ Điểm X nằm trên cả hai đường thẳng d và t, điểm Y chỉ thuộc đường thẳng d và nằm ngoài đường thẳng t, đường thẳng t đi qua điểm Z còn đường thẳng d không chứa điểm Z” là:

Hướng dẫn

Điểm X nằm trên cả hai đường thẳng d và t nên đáp án B và C sai

Điểm Y chỉ thuộc đường thẳng d và nằm ngoài đường thẳng t, đường thẳng t đi qua điểm Z còn đường thẳng d không chứa điểm Z nên đáp án A đúng

Chọn đáp án A