Tháng Ba 29, 2023

Hình vẽ nào dưới đây thể hiện đúng theo cách diễn đạt “Đường thẳng d đi qua các điểm A; B; C nhưng không đi qua các điểm E; F”

Hình vẽ nào dưới đây thể hiện đúng theo cách diễn đạt “Đường thẳng d đi qua các điểm A; B; C nhưng không đi qua các điểm E; F”

A.

B.

C.

D.

Hướng dẫn

Cách diễn đạt “Đường thẳng d đi qua các điểm A; B; C nhưng không đi qua các điểm E; F” được viết dưới dạng kí hiệu là A, B, C ∈ d; E, F ∉ d

• Đáp án A: A, B, C ∉ d; E, F ∈ d nên A sai.

• Đáp án B: A, E, C ∈ d; B, F ∉ d nên B sai.

• Đáp án C: A, F, E, C ∈ d; B ∉ d nên C sai.

• Đáp án D: A, B, C ∈ d; E, F ∉ d nên D đúng.

Chọn đáp án D.