Tháng Ba 21, 2023

Cho hình vẽ sau: Chọn câu sai:

Cho hình vẽ sau:

Chọn câu sai:

A. A ∈ m

B. A ∉ n

C. A ∈ m, A ∈ n

D. A ∈ m, A ∉ n

Hướng dẫn

Từ hình vẽ:

Điểm A ∈ m, A ∉ n nên A, B, D đúng và C sai.

Chọn đáp án C.