Tháng Ba 29, 2023

Trong Bộ chính trị Trung ương Đảng khoá IX có 2 người từng là Bí thư tỉnh ủy Kiên Giang, đó là ai? Đáp: Nguyễn Tấn Dũng – Lê Hồng Anh

Trong Bộ chính trị Trung ương Đảng khoá IX có 2 người từng là Bí thư tỉnh ủy Kiên Giang, đó là ai?

Đáp: Nguyễn Tấn Dũng – Lê Hồng Anh