Tháng Mười Một 30, 2023

Trong bài thơ Cảm tưởng đọc Thiên gia thi của Hồ Chí Minh có hai câu: “Nay ở trong thơ nên có thép Nhà thơ cũng phải biết xung phong” Ý của hai câu thơ trên thể hiện quan niệm nào sau đây? a. Văn chương nghệ thuật là một mặt trận b. Nhà thơ, nhà văn là chiến sĩ trên mặt trận văn hoá c. Văn chương phải có tính chiến đấu d. Cả 3 quan niệm trên

Trong bài thơ Cảm tưởng đọc Thiên gia thi của Hồ Chí Minh có hai câu:

Nay ở trong thơ nên có thép

Nhà thơ cũng phải biết xung phong”

Ý của hai câu thơ trên thể hiện quan niệm nào sau đây?

a. Văn chương nghệ thuật là một mặt trận

b. Nhà thơ, nhà văn là chiến sĩ trên mặt trận văn hoá

c. Văn chương phải có tính chiến đấu

d. Cả 3 quan niệm trên