Tháng Tư 16, 2024

Trên tia Ox vẽ đoạn OA = 3cm . Trên tia đối của tia Ox vẽ đoạn OB = 4cm . Tính AB?

Trên tia Ox vẽ đoạn OA = 3cm . Trên tia đối của tia Ox vẽ đoạn OB = 4cm . Tính AB?

A. AB = 1cm

B. AB = 3cm

C. AB = 4cm

D. AB = 7cm

Hướng dẫn

Vì A thuộc tia Ox, B thuộc tia đối của tia Ox nên O nằm giữa A và B

⇒ OA + OB = AB

⇒ AB = 3 + 4 = 7cm

Chọn đáp án D