Tháng Ba 24, 2023

Trên tia Ox vẽ các đoạn thẳng OA = 2cm, OB = 5cm . Tính độ dài đoạn AB?

Trên tia Ox vẽ các đoạn thẳng OA = 2cm, OB = 5cm . Tính độ dài đoạn AB?

A. AB = 2cm

B. AB = 3cm

C. AB = 5cm

D. AB = 7cm

Hướng dẫn

Trên tia Ox có:

OA < OB nên A nằm giữa O và B

⇒ OA + AB = OB ⇒ AB = OB – OA = 5 – 2 = 3cm

Chọn đáp án B

Hướng dẫn

Vì M là trung điểm của đoạn thẳng AB và C là điểm bất kì nằm giữa A và M, ta có:

Hướng dẫn

M là trung điểm của AB: MB = AB/2

N là trung điểm của BC: NC = BC/2

Khi đó: